Tìm hiểu và sáng lập một thang đo về sự Tự kì thị ở cộng đồng LGBTIQ+ trẻ trong bối cảnh Việt Nam (ISSL+)

Đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên trong nước sử dụng phương pháp hỗn hợp để tìm hiểu và sáng lập một thang đo lường về sự tự kì thị ở cộng đồng LGBTIQ+ trẻ. Nghiên cứu này cung cấp một cái nhìn sâu rộng về đa dạng các khía cạnh của sự tự kì thị với ảnh hưởng đặc thù từ các giá trị văn hoá và tư tưởng Việt.

Tác giả
Trịnh Đình Minh Việt, Yu-tien Hsu, Nguyễn Cao Minh
Năm xuất bản
2022
Lĩnh vực
Sức khỏe tinh thần, Phân biệt đối xử LGBTI+
Đối tượng
LGBTI+ Việt Nam
Screenshot 2023 06 21 154823