Báo cáo kết quả nghiên cứu “Thực trạng bạo lực trên cơ sở giới và tính dục ở người LGBTIQ+ tại Việt Nam và các yếu tố liên quan”

🔶 Nghiên cứu “Trải nghiệm bạo lực dựa trên Cơ sở giới với người LGBTI+ tại Việt Nam” đã được hoàn tất và công bố vào cuối tháng Ba vừa rồi thông qua buổi công bố kết quả nghiên cứu. Để thuận tiện hơn cho việc khảo cứu tài liệu, đội ngũ Hải Đăng quyết định tạo một phiên bản tài liệu cho nghiên cứu.

🔥 Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam trong việc đánh đánh giá Trải nghiệm bạo lực dựa trên cơ sở giới ở các thành viên trong cộng đồng LGBTI+ tại Việt Nam do DNXH Hải Đăng thực hiện dựa trên dữ liệu từ 528 bạn thuộc tất cả các nhóm trong cộng đồng LGBTI+.

🌈 Nghiên cứu đã phác họa một cái nhìn tổng quan về tình hình bạo lực mà người trẻ LGBTI+ Việt Nam đang phải chịu đựng dựa trên 04 chiều cạnh về Tinh thần, Thể chất, Tình dục và Cơ hội phát triển. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn giúp đánh giá và chỉ ra những loại bạo lực và mức độ của chúng mà các thành viên trong cộng đồng có thể gặp phải.

✊ Đây là nguồn cứ liệu khoa học quan trọng, phục vụ cho việc đánh giá và đưa ra các giải pháp vận động chính sách vì sự an toàn và bảo đảm cho các bạn thành viên trong cộng đồng LGBTI+

Tác giả
Nhóm chương trình sức khỏe, DNXH Hải Đăng
Năm xuất bản
2023
Lĩnh vực
Bạo lực dựa trên cơ sở giới
Đối tượng
LGBTI+ Việt Nam
Screenshot 2023 06 21 164106