Báo cáo nghiên cứu: “Quan điểm, các yếu tố ảnh hưởng và nhu cầu tiếp cận, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục trong cộng đồng đích trẻ tại Việt Nam”

Báo cáo nghiên cứu: “Quan điểm, các yếu tố ảnh hưởng và nhu cầu tiếp cận, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục trong cộng đồng đích trẻ tại Việt Nam” là kết quả của dự án “Young, Wild…and Free” được phát triển bởi Doanh nghiệp xã hội Hải Đăng nhằm tìm hiểu những yếu tố tác động, nhu cầu tiếp cận và sử dụng các dịch vụ sức khỏe tình dục trên cộng đồng đích trẻ tại Hà Nội, Việt Nam.

Tác giả
Đoàn Thanh Tùng, Hà Kiều Oanh, Lê Ngọc Lan, Lưu Vĩnh Trinh, Phùng Bá Thành
Năm xuất bản
2020
Lĩnh vực
Tiếp cận dịch vụ sức khỏe
Đối tượng
người LGBTI+
Screenshot 2023 06 22 161046